Wychodząc naprzeciw zagrożeniu wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową na adres e-mail kontakt@lor24.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 601-291-605.

Księgowość

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę wszelkich podmiotów organizacyjnych o dowolnych formach prawnych (z uwzględnieniem podmiotów nieaktywnych) w następującym zakresie:

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości i MSSF,
 • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • Przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego za pełnomocnictwem,
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • Ustalanie wysokości kwot miesięcznych/kwartalnych zaliczek na należności podatkowe w podatku PIT oraz CIT,
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • Sporządzanie deklaracji na podatek VAT, rozliczanie transakcji WNT/WDT, IMPORT/EKSPORT, wystawianie faktur wewnętrznych oraz sporządzenie deklaracji podsumowujących VAT UE, INTRASTAT,
 • przygotowanie wniosków o zwrot VAT
 • Przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT, a w przypadku prowadzenia Ksiąg Rachunkowych sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznania CIT,
 • Sporządzanie zestawień zobowiązań i należności,
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami,
 • Uczestnictwo w kontrolach podatkowych i ZUS,
 • Pomoc w rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
 • Doradztwo w zakresie kształtowania wewnętrznych zasad rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych,
 • Inne usługi zlecone przez Klienta, w tym usługi wsparcia administracyjno-biurowego.